دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩

اخبار > انتشار ترجمه کتاب «رهنامه دفاعی و امنیت ملی فرانسه 2013»

 


  چاپ        ارسال به دوست

تازه های نشر

انتشار ترجمه کتاب «رهنامه دفاعی و امنیت ملی فرانسه 2013»

به همت موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ کتاب «رهنامه دفاعی و امنیت ملی فرانسه 2013» تالیف: فرانچیس هلند و ترجمه روح الله عظیمی پورپلکی – رستم بهادریان با قیمت 18.000 تومان منتشر شد.

 

 

 

مشخصات کتاب

عنوان‌: رهنامه دفاعی و امنیت ملی فرانسه 2013

 

تألیف: فرانچیس هلند

ترجمه: روح الله عظیمی پورپلکی رستم بهادریان

صفحه‌آرایی: ناهید آقامیرزایی

ناظر فنی چاپ: سیدمحمدباقرموسوی - سعید محمودی

نوبت‌ چاپ‌: اول (شهریور 1397)

شمارگان‌: 200 نسخه‌

قیمت: 180.000 ریال

دانلود 23 صفحه اول کتاب  (فایل PDF)

 

پیشگفتار؛ محمدرضا هدایتی
پیشینه تاریخی مفهوم استراتژی (راهبرد) به حداقل چهار قرن قبـل از مـیلاد مـی رسـد. جامعه آن روز این واژه را فقط در امور فرماندهی و نظامی گری به كار می برد. مطالعـات نشان می دهد كه حتی تا قرن نوزدهم (دوران قبل از كلازویـتس:1831-1780 م.) ایـن مفهوم همچنان به عنوان هنر ژنرالها تعریف مـیشـد و تمركـز آن بـر رهبـری امـور در صحنه جنگ قرار داشت . در اوایل قرن بیستم نیز مفهوم راهبرد (اسـتراتژی) بـا جنـگ و قدرت نظامی رابطه تنااتنای داشته است . تا این دوران به قـول جـان گارنـت "اسـتراتژی یعنی فعالی نظامی صرف كه در آن افسران عالیرتبه طرح كلی هـدایت جنـگ را پایـه میریزند."این برداشـت عمـومی بـا تعریـف كلاوزویـتس آلمـانی از اسـتراتژی بـه مثابـه "به کارگیری نبرد، به عنوان وسیله ای در راه دستیابی به هدف جنگ تقویت میشـود". بـا توجه به تحولات فراوان قرن بیستم، ادبیات نظـری مفـاهیم محـدود شـده در یـک بُعـد قدرت هم توسعه پیدا كرد كه این امر شامل تغییـر و تحـول جـدی در معنـی و مفهـوم استراتژی هم گردید. در این دوران جان گارن چنی بیان نمود كه بهیقی استراتژی بـا جنگ و هدای حملات نظامی سروكار دارد، اما به ای پدیده محدود نمیشـود.» ایشـان چنی ادامه میدهد: فونمولتکه آلمانی استراتژی را "سازگار كردن عمـل وسـایل تحـت اختیار یک ژنرال در جه دستیابی به هدف مورد نظر" توصیف كرد، لیـدل هـارت نیـز تعریف مشابهی ارائه كرد و «استراتژی را هنر توزی و اعمـال ابـزار نظـامی بـرای تحقق اهداف سیاسی» خواند. مزی هر دو تعریف ای اس كـه استراتژی را از مفهـو قـالبی سنتی آن، یعنی جنگ، خارج كرده و نشان دادند كـه قـدرت نظـامی مـیتوانـد هماننـد دوران جنگ، در زمان صلح نیز مثمر مر باشد. لیدل هارت مدعی شد كه توسعة سلاحهای هسته ای نه تنها مفاهیم و تعریـفهـای قدیمی از استراتژی را منسوخ كرده، بلکه آنها را بـه صـورت بـی معنـایی در آورده اسـت.

جنگ با آرمان پیروزی و به عنوان یک هدف، با جنون و حماقت برابر است . بـا توجـه بـه قدرت سلاحهای جدید، عمده ترین وظیفة دكتری های استراتژی نه برپایی جنـگ، بلکـه خلق راه هایی است كه نتایج مصیبت بار كمتری از یـک همـه سـوزی ناشـی از جنایت بـا سلاحهای گرما- هسـته ای داشـته باشـد. بنـابراین امـروز تعریـف هـای صـرفا نظـامی از استراتژی عملا وجود ندارد، زیرا ای تعریف ها قـادر بـه القـای خصوصـیات و یـا وسـعت قلمرو موضوعی كه طیف وسیعی از جنگ تا صـلح را مـی پوشـاند، نبودنـد، بـه ویـژه كـه استراتژی همانقدر با دولت مردی سروكار دارد كه با نظامیگری. با این وجود، استراتژی بیشتر دربارة صلح است تا جنگ. ای حقیقت مقبولی تمام دارد كه اگر صـلح شکسـت خورد، باید مسئلة بقا در جنگ به طور جدی مورد تعمق قرار گیرد. از این دوران بـه بعـد مفهوم استراتژی وارد حوزه سیاست شده و به قول ریمون آرون ارتبـاط بـی سیاسـت و مطالعات استراتژیک چنین شـد كـه "مطالعـات استراتژیک در هـر قرنـی، و یـا در هـر لحظه ای از تاریخ، از مسائلی الهام می گیرد كه از وقایع روز ناشی شده است. او ادامه داد كه"تحلیل استراتژیک بدون داشتن دانش سیاسی بـیمعناسـت . امـروز تفکرات استراتژیک چنان رابطه به هم بافته و ناگشودنی با سیاست بی المللی دارنـد كـه هر اقدامی در جهت جدا كردن آنها گمراه كننده و خطرناک، خواهد بود. در قـرن بیسـتم مفهوم استراتژی به طور گسـترده وارد حـوزه اقتصـاد شـد، سـپس ایـن واژه وارد حـوزه مدیریت شد كه به معنای ورود به تمامی مؤلفه های قدرت است . در ایـن برهـه از زمـان اندیشمندان مرتبط گفتند كه استراتژی از رابطه ای سه عنصر به وجود می آید:
- هدف؛
- ابزار؛
- روش.
لذا با دیدگاه امروزی می توان گفت كه استراتژی موجب تمركـز بخشـی بـه هـدف، مسیر و تلاشهای سازمان در جهت اثربخشی متناسب با امکانـات و منـابع (اقتضـائات ومقدورات) می شود. طرفـداران ایـن رویکـرد معتقدنـد كـه ماهیت استراتژی تشـخیص فرصت های اصلی و تمركـز منـابع در جهـت تحقـق منـافع نهفتـه در آنهاسـت . فلسـفه استراتژی نشان می دهد كـه درونمایـه اصـلی استراتژی، «فرصت هـا» هسـتند. بـدون دستیابی به فرصت های استراتژیک منافع استراتژیک، در كـار نخواهـد بـود. نکتـه مهـم بعدی كه در این دوران به حوزه مطالعات استراتژیک وارد شد این بود كه ای مفهـوم در سطوح مختلف كشوری تا یک سازمان متعارف در كشور را شامل گردید، به عبارت دیگر، بالاترین سطح استراتژی یک كشور را، استراتژی امنیـت ملـی آن كشـور نامیدنـد و در حقیقت بالاترین سند امنیت ملی هر كشور در قالب سند استراتژی امنیتی تـدوی مـی‌شود. بنابرای امروز اغلب كشورهای غربی (به ویژه امریکاییها) اهداف كلان را نیز جزئـی
از استراتژی دانسته و در نتیجه بالاتری اسناد امنیت ملـی خـود را در قالـب«استراتژی امنیت ملی» تدوین می نمایند كه در این صورت مؤلفه سیاست و سایر مؤلفه های قـدرت همچون اقتصاد هم، تـابع استراتژی قـرار مـی گیـرد. بـدیهی اسـت كـه در این حالت دكترین ها نیز در تابع استراتژیها قرار می گیرد. به طور نمونه دكتـرین هـای نظـامی هـر كشور در تابع استراتژیهای نظامی همان كشور قرار میگیرد.
به طور نمونه راهبرد بنیادی و اصلی در كشور امریکا به نام «راهبرد ملی»، اولین بـار در سال 1947 م پس از جنگ جهـانی دوم و ظهـور بلـوک شـرق (بـه رهبـری شـوروی سابق )، پایه ریزی گردید كه برای تدوین و پیشبرد آن«شورای امنیت ملی امریکا» شـکل گرفت. روح حاكم بر راهبرد امنیت ملی امریکا، مبتنی بر تثبیت و تحکیم رهبـری امریکـا بر جامعة جهانی است . علائق دولت مردان امریکا و نظام سرمایه داری حاكم بر این كشور برای حاكمی بر جهان و رهبری جامعة جهانی موضوعی پنهان و تحلیلی نیسـت ، بلکـه این امر به صراحت و بدون هیچگونه پرده پوشی از سوی استراتژیست ها و مقام های رسمی طراز اول امریکا مطرح می گردد. لذا حدود سه دهه است كه امریکایی ها هـر چهـار سـال یک سند امنیت ملی(N.S.S) منتشر می كننـد. عمومـا بعـد از یـک سـال اول هـر دوره ریاست جمهوری، این سند مهم منتشر میشود. در این سندها اولا سیاست ها، اهـداف و راهبردهای«اعلامی»، اعلان میشود. دو میگویند كه در عیر موجود با چـه تهدیـداتی مواجه هستند. ابزار مورد استفاده در تهدیدات و روشهای كلان مقابله با آن كدام است.
با همین رویکرد دیار كشورهای غربی نیز مانند فرانسه همین روال را، اما نـه بـا نظـم و ترتیب زمانی امریکایی ها، دنبال نموده اند. ایشان در قالـب"كتـاب سـفید دفـاع و امنیت ملی فرانسه"، سند راهبردی دفاع و امنیت ملی فرانسه را در سالهای 1959، 1972، 1994، 2008 و 2013 میلادی از سوی رؤسای جمهور خود ارائه داده اند كه به عنـوان یـک سند بالادستی، راهبردهای كلان این كشور را معرفی می كند. پژوهشگران و محققـان گرانقدر در حوزه مطالعات اسـتراتژیک بـرادران گرامـی آقـای روح الله عظیمـی و رسـتم بهادریان، با قبول زحمت ترجمه"كتاب سفید 2013 میلادی"فرانسه بر آن شدند تا بـا انتشـار این سند هم از اهداف حداقل اعلامی و اعلانی حاكمان غربی كه عموما در قبـال انقـلاب كبیر اسلامی موضع خصومت را به خود گرفته اند، مطلع شویم و هـم از طرفـی دیگر با این نیت این كار مهم صورت گرفت كه به ادبیات ترجمه های این حـوزه كمـک شـایانی نموده باشـند. امیـدواریم دیگر اندیشـمندان و پژوهشگران مـرتبط بـا حـوزه مطالعـات استراتژیک هم در این موارد قلـم بزننـد تـا راهبردهـای كـلان نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی وارد ادبیات این حوزه گـردد و از طرفـی آثار مـورد نیـاز ترجمه ای را نیز به زبان فارسی برگردانند تا عموم دانش پژوهان با نیت هـا و راهبردهـای كشورهای غربی راحت تر آشنا شده و در نتیجه شناخت دقیق تری از جبهه مقابل انقلاب اسلامی داشته باشیم. انشاءالله تعالی

محمدرضا هدایتی
استادیار گروه علمی مطالعات راهبردي
دانشگاه جامع امام حسین(ع)


١٨:٢٠ - سه شنبه ٢١ اسفند ١٣٩٧    /    عدد : ٦٧١    /    تعداد نمایش : ١١٩٥


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)می باشد.

Real Time Web Analytics